เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชั้นเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
ม.1262284.9381541284.04
ม.2272294.9371651294.00
ม.3191204.9511072203.50
ม.4751134.465323133.77
ม.515155.002103153.93
ม.613135.006331134.00
Total 107 10 1 0 0 118 4.88 29 57 24 6 2 118 3.87
ร้อยละ 90.68 8.47 0.85 0 0 100 24.58 48.31 20.34 5.08 1.69 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^