jos55 เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชั้นเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
ม.14712594.802921711594.29
ม.2420141326772.5223617148773.13
ม.35922446954.311512788953.31
ม.41919543503.941124357503.54
ม.5216111111512.758191113512.43
ม.6729633483.711115715482.46
Total 138 118 40 35 49 380 3.67 43 151 88 46 52 380 3.19
ร้อยละ 36.32 31.05 10.53 9.21 12.89 100 11.32 39.74 23.16 12.11 13.68 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^