เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชั้นเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
ม.114414594.177475594.03
ม.219341544.3314346544.15
ม.326125434.4926143434.53
ม.411221344.299232344.21
ม.5253284.891711284.61
ม.621176444.344337443.93
Total 116 129 17 0 0 262 4.42 77 162 23 0 0 262 4.24
ร้อยละ 44.27 49.24 6.49 0 0 100 29.39 61.83 8.78 0 0 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^