เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชั้นเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
ม.11154821654.661885391761653.56
ม.21513431884.79927812241884.34
ม.31074511534.69638911534.41
ม.46276151534.311073971534.65
ม.51044311484.70618611484.41
ม.6605761234.441001761234.76
Total 599 303 26 0 2 930 4.60 441 394 66 19 10 930 4.35
ร้อยละ 64.41 32.58 2.80 0 0.22 100 47.42 42.37 7.10 2.04 1.08 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^