เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชั้นเรียน ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน
5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย 5 4 3 2 1 รวม เฉลี่ย
ม.1302411564.48172856564.00
ม.2451322624.63421613624.50
ม.3133413604.0093417603.87
ม.420212012643.881622233643.75
ม.513317514.1292913513.92
ม.6526584.903028584.52
Total 173 129 43 4 2 351 4.33 123 157 58 7 6 351 4.09
ร้อยละ 49.29 36.75 12.25 1.14 0.57 100 35.04 44.73 16.52 1.99 1.71 100
หมายเหตุ
ระดับการอ่าน 5. อ่านคล่อง 4. อ่านดี 3. อ่านได้ 2. อ่านพอได้ 1. อ่านไม่ได้
ระดับการเขียน 5. เขียนคล่อง 4. เขียนดี 3. เขียนได้ 2. เขียนพอได้ 1. เขียนไม่ได้
^