jos55 อบรมครูภาษาไทย สพม.35(ลำปาง)
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมครูภาษาไทย สพม.35(ลำปาง)

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.เขต 35(ลำปาง) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  เรื่่อง  การพัฒนาเครือข่ายบนเว็บ ณ ห้องคอม 100 อาคาร            ปิ่นไผทกาญจนาภิเษก  และจัด PLC ครูเป็นกลุ่มในภาคบ่าย ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี

Related

ความคิดเห็น
^