jos55 แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  

วัตถุประสงค์
          ๑.เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ พร้อมกับสามารถพัฒนาความรู้ภาษาไทย พัฒนาภูมิปัญญา ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่สลับซับซ้อนขึ้น รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น
          ๒.เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ตามหลักสูตร เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ คู่มือการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
 
เป้าหมาย
          ๑. นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคล่องเขียนคล่อง มีความรู้ความสามารถภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตร ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐  ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์และสร้างสรรค์
          ๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้ภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตร  มีทักษะการคิด และใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรและบริบทของสภาพสังคม
 
การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
          ๑.ทดสอบการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนทุกระดับชั้น (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙)
๒.พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย (ตลอดปีงบประมาณ)
          ๓. ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ คู่มือการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ม.ค.-ก.พ.๕๙)
          ๔.จัดประกวด แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยนักเรียน (มิ.ย.๕๙)
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำจังหวัด
          ๑.ประชุม หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือน ม.ค.๕๙)
          ๒.จัดทำโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕  ประจำจังหวัด.....”  ส่งไปยัง สพม.๓๕ (ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙)
          ๓.จัดกิจกรรมตามโครงการให้แล้วเสร็จ (ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙)
          ๔.นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการ (ตลอดปีงบประมาณ)
          ๕.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕  ประจำ.....”  ส่งไปยัง สพม.๓๕ (ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)

โรงเรียน
          ๑. ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เช่น เน้นการอ่าน การเขียนตามแนวทาง PISA เป็นต้น (ตลอดปีงบประมาณ)
          ๒. ทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น และจัดทำข้อมูลการอ่าน การเขียน ภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย และแผนการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙)
          ๓. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามสภาพบริบทของโรงเรียนส่งไปศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำจังหวัด (เดือนมกราคม ๒๕๕๙)
          ๔. มีการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมีแผนการนิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือครูกรณีมีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยในอัตราสูง (ตลอดปีงบประมาณ)
         ๕. จัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำจังหวัด (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)

          ๖. รายงานผลการอ่าน การเขียนภาษาไทยในระบบออนไลน์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)

                                    ..................................................................
 
 
 
 

Related

^